[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và điều chỉnh nội lực quá trình thi công cầu dầm thép liên tục

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và điều chỉnh nội lực quá trình thi công cầu dầm thép liên tục
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Mô hình từng quá trình thi công cầu
1.4. Xuất kết quả nội lực
1.5. Mô hình hóa các biện pháp thi công
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU
2.1. Cầu dầm thép liên hợp – bản mặt cầu BTCT [1]
2.2. Đặc điểm thi công cầu dầm thép bê tông liên hợp
2.3. Điều chỉnh nội lực bằng cách kích nâng gối trung gian
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU BÀI TOÁN
3.1. Số liệu ban đầu
3.2. Mô hình hóa bài toán
CHƯƠNG 4: ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC DẦM THÉP LIÊN TỤC 3 NHỊP
4.1. Điểu chỉnh nội lực
4.2. Các bước thực hiện việc điều chỉnh nội lực [7]
4.3. Các qúa trình hình thành ứng suất khi điều chỉnh nội lực
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬNVÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan