[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng tại Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng Bình Doanh

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 hợp đồng xây dựng tại Công ty TNHH tư vấn - thiết kế - xây dựng Bình Doanh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 “HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG”
1.1 Khái quát chung [1]
1.2 Nội dung chính của chuẩn mực kế toán số 15 [1]
1.3 Ghi nhận doanh thu và chi phí của Hợp đồng xây dựng [1]
1.4 Trình bày Báo cáo tài chính [1]
1.5 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 15 “HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG” TẠI CÔNG TY TNHH TV-TK-XD BÌNH DOANH
2.1 Giới thiệu chung
2.2 Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng” vào công tác kế toán tại công ty TNHH TV-TK-XD Bình Doanh
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
3.1 Nhận xét
3.2 Kiến nghị và giải pháp
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan