[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng hệ thống kế toán Mỹ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN)

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng hệ thống kế toán Mỹ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tại Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN)
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN, HỆ THỐNG KẾ TOÁN MỸ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận chung về KT
1.1.1. Bản chất của KT
1.1.2. Sự cần thiết của thông tin KT đối với người sử dụng
1.1.3. Phân biệt KTTC và KT quản trị
1.2. Nội dung tổ chức công tác KT trong DN
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác KT trong DN
1.2.2. Nội dung tổ chức công tác KT trong DN
1.2.2.1. Nội dung thông tin mà KT cung cấp
1.2.2.2. Tổ chức vận dụng các bộ phận cấu thành hệ thống KT DN
1.2.2.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ CT KT:
1.2.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống TK KT
1.2.2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ KT
1.2.2.2.4. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo KT
1.2.2.3. Tổ chức bộ máy KT
1.2.2.3.1. Hình thức tổ chức công tác KT tập trung
1.2.2.3.2. Hình thức tổ chức công tác KT phân tán
1.2.2.3.3. Hình thức tổ chức công tác KT vừa tập trung, vừa phân tán
1.2.2.4. Tổ chức hệ thống thông tin KT
1.2.2.5. Tổ chức phân tích HĐKD trong DN
1.2.2.6. Kiểm tra KT và kiểm toán nội bộ
1.2.2.7. Tổ chức trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ cho công tác KT
1.3. Khái quát về hệ thống KT Mỹ
1.3.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ KT Mỹ
1.3.2. Các phương thức KT
1.3.2.1. KT theo phương thức tiền mặt
1.3.2.2. KT theo thực tế phát sinh
1.3.3. Đặc điểm của KT Mỹ
1.3.3.1. Đối tượng KT và phương thức KT
1.3.3.2. Chu trình KT Mỹ
1.3.3.3. Hệ thống TK KT Mỹ
1.3.3.4. Hệ thống sổ KT Mỹ
1.3.3.5. Bút toán điều chỉnh trong KT Mỹ
1.3.3.6. Bảng cân đốit thử và bảng KT nháp
1.3.3.6.1. Bảng cân đối thử
1.3.3.6.2. Bảng KT nháp
1.3.3.7. Các BCTC
1.4. Giới thiệu chung về CMKT quốc tế
1.5. Giới thiệu về chuẩn mực lập BCTC quốc tế (IFRSs)
1.6. Sự tương hợp giữa các CMKT và sự hoàn thiện công tác KT của các quốc gia
Kết luận chương 1:
CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ ÁP DỤNG KẾ TOÁN MỸ TẠI CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.3.1. Cơ cấu lao động
2.1.3.2. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất thức ăn gia súc
2.1.4.1. Tiêu chuẩn của thức ăn gia súc
2.1.4.2. Các công đoạn của quy trình sản xuất
2.1.5. Các sản phẩm chính của công ty
2.1.6. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.6.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.6.2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
2.1.6.2.1. Những thuận lợi
2.1.6.2.2. Những khó khăn
2.1.6.2.3. Phương hướng phát triển của công ty
2.1.7. Tình hình tổ chức công tác KT tại công ty
2.1.7.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy KT
2.1.7.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.7.3. Hình thức KT
2.2. Thực trạng công tác tổ chức KT tại công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu(VN)
2.2.1. Tình hình vận dụng các bộ phận cấu thành hệ thống KT DN
2.2.1.1. Tổ chức hệ thống CT và ghi chép ban đầu
2.2.1.1.1. Lập CT và phản ánh NVKTPS vào CT
2.2.1.1.2. Kiểm tra CT
2.2.1.1.3. Phân loại, sắp xếp CT
2.2.1.1.4. Tổ chức luân chuyển CT
2.2.1.1.5. Tổ chức bảo quản và lưu trữ CT KT
2.2.1.2. Thực trạng tổ chức hệ thống TK KT
2.2.1.3. Thực trạng lựa chọn hình thức KT và hệ thống sổ KT
2.2.1.4. Thực trạng tổ chức hệ thống BCTC
2.2.2. Thực trạng lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy KT
2.2.3. Tổ chức hệ thống thông tin KT - Thực trạng ứng dụng CNTT
2.2.4. Thực trạng tổ chức kiểm tra KT và kiểm toán nội bộ
2.3. Thực trạng áp dụng KT Mỹ tại công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
2.3.1. Về chế độ CT
2.3.2. Về hệ thống TK
2.3.3. Về chế độ sổ sách
2.3.4. Về trình bày cáo tài chính
2.3.4.1. Về hệ thống báo cáo
2.3.4.2. Trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với chuẩn mực
2.3.4.3. Trường hợp không áp dụng các yêu cầu
2.3.5. Sự hài hòa và khác biệt giữa CMKT Việt Nam và CMKT Quốc tế.
2.3.5.1. Sự hài hòa tương đồng:
2.3.5.2. Những điểm khác biệt:
2.4. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác KT tại công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
Kết luận chương 2:
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)
3.1. Sự cần thiết áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam.....86
3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức KT theo hướng phù hợp với hệ thống KT Mỹ tại công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
3.2.1. Lợi ích đạt được khi công ty tổ chức công tác KT phù hợp với KT Mỹ
3.2.2. Định hướng và các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện tổ chức công tác KT theo hệ thống KT Mỹ
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác KT theo hệ thống KT Mỹ tại công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN)
3.3.1. Hoàn thiện về tổ chức hệ thống CT và ghi chép ban đầu
3.3.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống TK KT
3.3.3. Lựa chọn hình thức KT và hệ thống sổ KT
3.3.4. Hoàn thiện tổ chức tự kiểm tra KT
3.3.5. Hoàn thiện lựa chọn mô hình tổ chức công tác KT
3.3.6. Hoàn thiện việc ứng dụng CNTT vào tổ chức công tác KT
3.3.7. Hoàn thiện chu trình KT theo hệ thống KT Mỹ
3.4. Những lợi ích chủ yếu khi xây dựng một hệ thống KT vững mạnh
3.4.1. Phòng KT hoạt động hiệu quả, tin cậy
3.4.2. Kiểm soát nội bộ
3.4.3. Thông tin quản trị
3.4.4. Thuế
3.5. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ KT tại công ty TNHH Dinh Dường Á Châu (VN)
3.5.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.5.2. Một số kiến nghị với DN
Kết luận chương 3:
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan