[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Thiết kế Thăng Hoa đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Thiết kế Thăng Hoa đến năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
1.1. Quan Điểm phát triển của doanh nghiệp
1.2. Những tác động của môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp
1.3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường
1.4. Những tác động của môi trường nội bộ đối với doanh nghiệp
1.5. Phân tích SWOT trong việc hình thành chiến lược
1.6. Lựa chọn chiến lược Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM)
1.7. Lịch sử phát triển tranh thư pháp của một số nước Đông Á
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH THĂNG HOA ĐẾN NĂM 2015
2.1. Thực trạng và xu hướng xây dựng chiến lược phát triển công ty Thăng Hoa
2.2. Giới thiệu lịch sử hình thành thư pháp chữ Việt
2.3. Phân tích môi trường nội bộ
2.4. Phản ứng của doanh nghiệp đối với môi trường bên ngoài
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH THĂNG HOA ĐẾN NĂM 2015
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển công ty TNHH Thăng Hoa đến năm 2015
3.2. Quan điểm và cách thức xây dựng chiến lược phát triển công ty Thăng Hoa đến năm 2015
3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược
3.4. Kiến Nghị

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan