[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons trong giai đoạn 2013-2018

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons trong giai đoạn 2013-2018
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC
1.1 Khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược
1.2 Môi trƯờng kinh doanh
1.3 Quá trình và các công cụ hoạch định chiến lược
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS
2.1 Tổng quan về Công ty Sonacons
2.2 Cơ cấu tổ chức
2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.4 các yếu tố ảnh hưởng
2.5 Thuận lợi và khó khăn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY SONACONS TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2018
3.1 Định hướng phát triển và mục tiêu dài hạn của Công ty
3.2 Xây dựng các ma trận
3.3 Đề xuất chiến lược sử dụng
3.4 Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược
3.5 Hạn chế của đề tài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KIẾN NGHỊ & KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan