[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại Công ty TNHH ScanCom Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình lựa chọn và quản lý nhà cung cấp tại Công ty TNHH ScanCom Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHIẾU NHẬN XÉT ĐỀ TÀI CỦA CƠ QUAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT – BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH ẢNH - SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ CUNG CẤP
1.1 Khái niệm cơ bản
1.1.1 Khái niệm nhà cung cấp
1.1.2 Khái niệm nhà cung cấp tốt
1.1.3 Nguồn cung cấp
1.1.4 Cung ứng và các khái niệm có liên quan
1.1.4.1 Mua hàng
1.1.4.2 Thu mua
1.1.4.3 Quản trị cung ứng
1.2 Phân loại
1.2.1 Nhà sản xuất
1.2.2 Nhà phân phối
1.2.4 Nhượng quyền thương hiệu
1.2.4 Nhà nhập khẩu và xuất khẩu
1.2.5 Nhà thủ công
1.3 Tầm quan trọng của việc lựa chọn nguồn cung cấp đối với doanh nghiệp
1.3.1 Vai trò của nhà cung cấp
1.3.2 Vai trò của quản trị cung ứng trong kinh doanh
1.3.2.1 Cung ứng là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong mọi tổ chức
1.3.2.2 Cung ứng là một nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.2.3 Cung ứng đóng vai trò người quản lý hoạt động sản xuất từ bên ngoài
1.3.2.4 Ý nghĩa của quản trị cung ứng
1.3.3 Phát triển và duy trì các nguồn cung cấp bền vững
1.3.3.1 Thu thập thông tin về nhà cung cấp
1.3.3.2 Có chính sách phát triển các nhà cung cấp
1.3.3.3 Tạo sự tín nhiệm với nhà cung cấp
1.3.3.4 Xây dựng quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp
1.3.3.5 Quản lý nhà cung cấp
1.4 Quy trình lựa chọn nhà cung cấp
1.4.1 Giai đoạn khảo sát
1.4.2 Giai đoạn lựa chọn
1.4.2 Giai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng
1.4.3 Giai đoạn thử nghiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về công ty ScanCom
2.1.1 Giới thiệu sơ lược
2.1.1.1 Tổng công ty ScanCom
2.1.1.2 ScanCom Việt Nam
2.1.2 Cơ cấu công ty ScanCom Việt Nam
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.2.1 Chức năng một số phòng ban
2.1.3 Tình hình kinh doanh
2.1.3.1 Giới thiệu sản phẩm
2.1.3.2 Thị trường tiêu thụ
2.2 Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp tại công ty TNHH ScanCom Việt Nam
2.2.1 Thực trạng tại công ty
2.2.1.1 Chưa có quy trình đánh giá cụ thể
2.2.1.2 Thiếu đồng bộ giữa các phòng ban
2.2.1.3 Chậm trả lời hành động khắc phục phòng ngừa
2.2.3 Đánh giá chất lượng nhà cấp
2.2.3.1 Thiếp lập phiếu khảo sát
2.2.3.2 Thu thập số liệu
2.2.3.3 Xử lý số liệu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRÌNH LỰA CHỌN VÀ QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM
3.1 Mục tiêu
3.2 Xây dựng quy trình lựa chọn nhà cung cấp
3.2.1 Tìm kiếm nhà cung cấp
3.2.2 Khảo sát và lựa chọn nhà cung cấp
3.2.3 Đánh giá tại nhà cung cấp
3.2.4 Gửi bảng yêu cầu các tiêu chuẩn chất lượng, kĩ thuật của công ty cho nhà cung cấp
3.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm mẫu của nhà cung cấp
3.2.6 Cung cấp mẫu đối chiếu và mẫu màu cho nhà cung cấp
3.2.7 Kiểm tra vật tư đầu vào cho sản xuất hàng loạt
3.2.8 Theo dõi quá trình
3.2.8.1 Duyệt mẫu
3.2.8.2 Kiểm tra
3.2.9 Kiểm tra hàng năm và khắc phục phòng ngừa
3.2.10 Cải tiến chất lượng nhà cung cấp
3.2.10.1 Nội dung cải tiến chất lượng nhà cung cấp bao gồm:
3.2.10.2 Các bước thực hiện
3.3 Quản lý nhà cung cấp
3.3.1 Đánh giá, xếp hạng nhà cung cấp
3.3.2 Theo dõi, kiểm soát
3.3.3 Đào tạo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan