[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo Nghị định 63/2005/NĐ-CP

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo Nghị định 63/2005/NĐ-CP
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I: TỔNG QUAN
1.1. Sự cần thiết ban hành Nghị định số 63.
1.2. Nội dung cơ bản của Nghị định số 63.
Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN BHYT BẮT BUỘC THEO NĐ 63
2.1. Thực trạng việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.
2.2. Thực trạng việc mở rộng quyền lợi trong KCB BHYT.
2.3. Thực trạng việc thanh toán chi phí KCB BHYT.
2.4. Thực trạng việc xác định quỹ KCB BHYT cho các cơ sở KCB.
2.5. Thực trạng thực hiện các phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
3.1. Các giải pháp hoàn thiện về chính sách BHYT.
3.2. Các giải pháp về cân đối quỹ KCB BHYT.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan