[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên kinh tế - xã hội thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên kinh tế - xã hội thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN CHO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM
Chương 1 - Khái quát về hệ thống đảo ven bờ và các huyện đảo ven bờ
Chương 2 - Cơ sở lý luận và thực tiễn cho định hướng phát triển bền vững các huyện đảo
Chương 3 - Về Lý luận và phương pháp luận đánh giá tổng hợp hệ thống đảo và huyện đảo ven bờ
Chương 4 - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội các huyện đảo và các giải pháp cơ bản
Phần II: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG CÁC HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ VÀ LÝ SƠN
A. HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ TỈNH QUẢNG NINH
Chương 5 - Vị thế, hiện trạng cơ sở hạ tầng huyện đảo Cô Tô trong chiến lược phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo Việt Nam
Chương 6 - Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và môi trường cho phát triển huyện đảo Cô Tô
Chương 7 - Định hướng và giải pháp phát triển Kinh Tế - Xã Hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Cô Tô
B. HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI
Chương 8 - Vị thế, hiện trạng cơ sở hạ tầng huyện đảo Lý Sơn trong chiến lược phát triển kinh tế biển đảo, đảm bảo An Ninh Quốc Phòng
Chương 9 - Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và Điều kiện Kinh tế - xã hội cho phát triển bền vững huyện đảo Lý Sơn
Chương 10 - Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn
Phần III: HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CÁC HUYỆN ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM
Chương 11 - Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu các huyện đảo ven bờ Việt Nam bằng Hệ thông tin địa lý
Chương 12 - Xây dựng cơ sở dữ liệu các huyện đảo ven bờ Việt Nam
Chương 13 - Hướng dẫn sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu các huyện đảo ven bờ Việt Nam
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BÁO CÁO TÓM TẮT
[/tomtat]

Bài viết liên quan