[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học-ứng dụng công nghệ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1991-2004 đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học-ứng dụng công nghệ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 1991-2004 đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ.
Chương 2: Tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh Ba Rịa - Vũng Tàu.
Phần thứ hai: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NCKH & PTCN GIAI ĐOẠN 1991 – 2004
Chương 1: Mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài.
Chương 2: Kết quả thực hiện các đề tài, dự án.
Chương 3: Quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ giai đoạn 1991 - 2004.
Phần thứ ba: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Phần thứ tư: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan