[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự báo biến động về thị trường kinh tế - văn hoá, xã hội trong quá trình xây dựng thuỷ điện Sơn La, quá trình hội nhập những giải pháp, cơ chế, chính sách chủ yếu đáp ứng

[/kythuat]
[tomtat]
Dự báo biến động về thị trường kinh tế - văn hoá, xã hội trong quá trình xây dựng thuỷ điện Sơn La, quá trình hội nhập những giải pháp, cơ chế, chính sách chủ yếu đáp ứng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI SƠN LA TRONG THỜI KỲ 1996 – 2003, PHÂN TÍCH NGHUYÊN NHÂN – TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU CÓ ẢNH HƯỞNG
I. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
II. Thu chi ngân sách địa phương.
III. Thực trạng những ngành sản xuất chủ yếu.
IV. Thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
V. Thực trạng các lĩnh vực xã hội chủ yếu.
Phần thứ hai: DỰ BÁO NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NHÂN VĂN TRONG MỌI LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG DÂN CƯ KHI XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN SƠN LA VÀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
I. Vấn đề di dân - tái định cư, một "công trình" được đặt ngang tầm công trình xây dựng nhà máy thủy điện.
II. Công nghiệp Nông nghiệp trước thời kỳ, thách thức và yêu cầu hồi nhập.
III. Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hóa tiêu dùng, phục vụ đời sống dân cư và lực lượng lao động trên công trường xây dựng thủy điện.
IV. Giao thông vận tải phát triển - Nhiều con đường được nâng cấp, mở mới, tác động tích cực đến dân sinh kinh tế.
V. Biến động về dân số và cơ cấu lao động.
VI. Tăng lên về nhu cầu xây dựng nhà ở, trường học, cơ sở y tế, nơi vui chơi giải trí, du lịch, là một quy luật tất yếu của quá tình phát triển sản xuất và tăng trưởng không ngừng đời sống xã hội.  
VII. Những biến động về văn hóa - giáo dục - xã hội - nhân văn.
VIII. Về tài chính - ngân sách - tín dụng.
Phần thứ ba: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHỚP VẬN HỘI LỚN THỦY ĐIỆN SƠN LA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÚC TIẾN HỘI NHẬP
I. Đổi mới công tác quy hoạch và kế hoạch.
II. Xây dựng các mô hình kinh tế và sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phù hợp với kinh tế thị trường.
III. Khơi thác cao độ nguồn nội lực, thu hút mạnh nguồn nhân lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn đầu tư phát triển.
IV. Những giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa - xã hội.
V. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện hại.
VI. Chủ động xúc tiến các giải pháp cùng cả nước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
VII. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và kinh tế thị trường.
VIII. Lộ trình thực hiện chiến lược phát triển.
IX. Nâng cao năng lực lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ủy đảng và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
X. Những quan điểm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2020 trong điều kiện xây dựng thủy điện Sơn La và quá trình hội nhập kinh tế của đất nước với khu vực và quốc tế.
NHỮNG KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan