[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vu, quyền hạn hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vu, quyền hạn hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH Việt Nam.
1.1. Khái quát quá trình cũng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống BHXH Việt Nam.
1.2. Về số lượng các đơn vị trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam hiện nay.
2. Thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2.1. Những ưu điểm.
2.2. Những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc.
II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM
ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Ở TRUNG ƯƠNG
1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy.
2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy.
2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
3. Về hệ thống các chỉ tiêu thống kế; Hệ thống các biểu mẫu thống kế.
4. Về một số vấn đề khác có liên quan.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan