[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ớt F1 TN 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố phân bón lên một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ớt F1 TN 155 tại vùng đất cát pha ven sông Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Vai trò của các yếu tố sinh thái đối với đời sống thực vật.
1.2. Vai trò của phân bón đối với đời sống thực vật.
1.3. Vai trò của đất đối với đời sống thực vật.
1.4. Khái quát về cây ớt.
1.5. Yêu cầu về các nhân tố sinh thái đối với cây ớt.
1.6. Giá trị dinh dưỡng, y học và kinh tế của cây ớt.
1.7. Kỹ thuật canh tác cây ớt.
1.8. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của huyện Duy Xuyên – Quảng Nam.
1.9. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ớt trong và ngoài nước.
1.10. Tình hình nguyên cứu các vấn đề có liên quan đến đề tài.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân tích các yếu tố sinh thái tại Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tác động đến đời sống cây ớt.
3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây ớt TN 155.
3.3. Chỉ tiêu và năng suất.
3.4. Chỉ tiêu và phẩm chất.
3.5. Mối tương quan giữa chi tiêu sinh trưởng và năng suất của giống ớt TN155.
3.6. Chỉ tiêu và tính chất lý hóa của đất sau thí nghiệm.
3.7. Hiệu quả kinh tế.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan