[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh ĐăkLăk

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ĐăkLăk
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài.
1.2. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu.
1.3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu.
1.4. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu.
1.5. Phương pháp nghiên cứu.
1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
1.7. Cấu trúc luận văn.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Giới thiệu.
2.2. Một số khái miện.
2.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
2.4. Ảnh hưởng của giá cả đến sự hài lòng của khách hàng.
2.5. Mô hình nghiên cứu và thang đo.
2.3. Tóm tắt.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu.
3.2. Thiết kế nghiên cứu.
3.3. Tóm tắt.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giới thiệu.
4.2. Mô tả mẫu.
4.3. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha.
4.4. Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá.
4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội.
4.6. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại NHNo & PTNT tỉnh Đăk Lăk.
4.7. Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng tại NHNo & PTNT tỉnh Đăk Lăk.
4.8. Phân tích đánh giá của khách hàng đối với các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng cũng như mức độ hài lòng của khách hàng tại NHNo & PTNT tỉnh Đăk Lăk.
4.9. Nhận xét kết quả của nghiên cứu này với các kết quả nghiên cứu trước.
4.10 Tóm tắt.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
[/tomtat]

Bài viết liên quan