[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm
MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
1.1. Hành vi người tiêu dùng.
1.2. Các mô hình hành vi người tiêu dùng.
1.3. Các phong cách quyết định hành vi người tiêu dùng và thang đo CSI.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Việt Nam và Đà Nẵng.
2.2. Tổng quan về thị trường mỹ phẩm Việt Nam và Đà Nẵng.
2.3. Phân tích hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của khách hàng nữ tại thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp nghiên cứu.
3.2. Công tác nghiên cứu.
3.3. Kiểm định thử Bảng Phỏng vấn.
3.4. Thu thập dữ liệu.
Chương 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ NHẬN XÉT
4.1. Đặc điểm nhân khẩu của mẫu.
4.2. Phân tích nhân tố.
4.3. Phân tích cụm.
4.4. Nhận xét.
Chương 5: KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan