[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang công sở khu vực Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang công sở khu vực Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng.
1.2. Tổng hợp các mô hình nghiên cứu đi trước.
Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
2.1. Mô hình nghiên cứu.
2.2. Quy trình nghiên cứu.
2.3. Nghiên cứu định tính.
2.4. Thiết kế bản câu hỏi.
2.5. Nghiên cứu định lượng.
Chương 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả mẫu.
3.2. Kiểm định và đánh giá thang đo.
3.3. Mô hình nghiên cứu sau khi phân tích EFA.
3.4. Kiểm định mô hình và các giả thuyết.
3.5. Phân tích ANOVA.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
4.1. Tóm tắt kết quả, ý nghĩa và hàm ý.
4.2. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.
[/tomtat]

Bài viết liên quan