[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn khách hàng khi mua xe ô tô mới tại công ty cổ phần DANA

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn khách hàng khi mua xe ô tô mới tại công ty cổ phần DANA
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Giới thiệu.
1.2. Cơ sở lý thuyết.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Giới thiệu.
2.2. Tổng quan về doanh nghiệp.
2.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu.
3.2. Qui trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn khách hàng khi mua xe ôtô mới tại Công ty Cổ phần DANA.
3.3. Các phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG KHI MUA ÔTÔ MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
4.1. Giới thiệu.
4.2. Phân tích dữ liệu.
Chương 5: BÌNH LUẬN KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN KHÁCH HÀNG KHI MUA ÔTÔ MỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DANA
5.1. Giới thiệu.
5.2. Bình luận kết quả nghiên cứu.
5.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng khi mua xe ôtô mới tại Công ty Cổ phần DANA.
5.4. Những hạn chế của đề tài.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan