[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trạm biến áp và đề xuất giải pháp cải tạo trạm biến áp 110 kV Dung Quất, Quảng Ngãi


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ tự động hóa trạm biến áp và đề xuất giải pháp cải tạo trạm biến áp 110 kV Dung Quất, Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TRẠM BIẾN ÁP TỰ ĐỘNG HÓA
1.1. Khái niệm về trạm biến áp tự động hóa.
1.2. Cấu trúc.
1.3. Tính năng.
1.4. Hiệu quả.
1.5. Nhận xét chung.
Chương 2: CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV TAM QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Trạm biến áp 110kV Tam Quan – Bình Định.
2.2. Các tiện ích sử dụng.
2.3. Nhận xét.
2.4. Kết luận.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TRẠM BIẾN ÁP TỰ ĐỘNG HÓA
3.1. Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư.
3.2. Đánh giá hiệu quả đầu công nghệ tự động hóa trạm.
3.3. Kết luận.
3.4. Kiến nghị.
Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO TRẠM 110KV DUNG QUẤT QUẢNG NGÃI
4.1. Hiện trạng trạm biến áp 110kV Dung Quất Quảng Ngãi (E 17).
4.2. Thực trạng trạm 110kV Dung Quất.
4.3. Một số yêu cầu về công nghệ tự động hóa trạm biến áp.
4.4. Đề xuất giải pháp cải tạo nâng cấp trạm 110kV Dung Quất.
4.5. Đánh giá hiệu quả đầu tư.
4.6. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan