[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về THT.
1.2. Tổng quan về cây sắn và nguồn thải.
1.3. Hấp thụ.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Thực nghiệm.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Điều chế THT.
3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến hiệu suất tạo than.
3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến khả năng hấp thụ.       
3.2. Khảo sát các đặc tính của THT điều chế.
3.2.1. Khảo sát tính chất vật lý của THT điều chế.
3.2.2. Xây dựng đường đẳng nhiệt hấp thụ.
3.3. Ứng dụng THT để hấp thụ một số hợp chất hữu cơ.
3.3.1. Khảo sát thời gian hấp thụ đạt cân bằng.
3.3.2. Ảnh hưởng của pH lên khả năng hấp thụ của than.
3.3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn – lỏng lên khả năng hấp thụ của than.
3.4. So sánh khả năng hấp thụ của THT điều chế với THT TM.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan