[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lươi làm phụ gia pozzolan cho xi măng Portland

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng cao lanh A Lươi làm phụ gia pozzolan cho xi măng Portland
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Lý thuyết về xi măng Portland.
1.2. Quá trình hóa lý xảy ra khi xi măng đóng rắn.
1.3. Khái niệm về các loại phụ gia.
1.4. Lý thuyết về cao lanh.
1.5. Giới thiệu chung về cao lanh A Lươi.
Chương 2: NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Nội dung nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát nguyên liệu ban đầu.
3.2. Kết quả khảo sát mẫu hỗn hợp xi măng Portland và cao lanh nung.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan