[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG
1.1. Giới thiệu.
1.2. Một số khái niệm.
1.3. Tiến trình thực hiện nghiên cứu.
1.4. Tóm tắt.
Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu.
2.2. Mục đích nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.
2.3. Mô hình và giả thiết nghiên cứu.
2.4. Mô ảnh tiến trình nghiên cứu.
2.5. Tóm tắt.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu.
3.2. Kết quả thống kê mô tả về đặc điểm du khách.
3.3. Kiểm định độ tin cậy của các thuộc tính.
3.4. Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá.
3.5. Kết quả HOLSAT.
3.6. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi qui bội.
3.7. Kiểm định t (t.test).
3.8. Tóm tắt.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
4.1. Giới thiệu.
4.2. Kết luận.
4.3. Những hàm ý chính sách đối với các nhà quản lý du lịch tại điểm đến Đà Nẵng.
4.4. Những kiến nghị nhằm gia tăng sự hài lòng của khách du lịch nội địa.
4.5. Hạn chế của nghiên cứu.
4.6. Định hướng nghiên cứu trong tương lại.
[/tomtat]

Bài viết liên quan