[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và xác định cấu trúc một số chất trong dịch chiết thân rễ của cây riềng (alpinia purpurata) ở thành phố Hội An - Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Sơ lược về một số cây họ Gừng (Zingiberaceae).
1.2. Đặc điểm hình thái thực vật và thành phần hóa học của một số cây thuộc chi Riềng (Alpinia).
1.3. Cơ sở lý thuyết các phương pháp tách chiết các hợp chất hữu cơ,
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Đặc điểm chung về cây Alpinia purpurata ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
2.2. Phương pháp xử lý mẫu thực vật, thiết bị, dụng cụ và hóa chất.
2.3. Chuẩn bị các mẫu dịch chiết thân rễ riềng tía.
2.4. Xác định thành phần hóa học các dịch chiết.
2.5. Thử hoạt tính sinh học các dịch chiết trong dung môi clorofom và nước.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thành phần hóa học dịch chiết RQH1 trong dung môi n-hexan.
3.2. Thành phần hóa học dịch chiết RQH2 trong dung môi n-hexan.
3.3. Thành phần hóa học dịch chiết RQC trong dung môi clorofom.
3.4. Kết quả thử hoạt tính sinh học dịch chiết trong dung môi clorofom và nước.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan