[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo độ mở van cung, kết nối và giám sát điều khiển tự động

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị đo độ mở van cung, kết nối và giám sát điều khiển tự động
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VAN CUNG VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐỘ MỞ VAN CUNG
1.1. Tổng quan về van cung và thiết bị đo độ mở van cung
1.2. Tình hình nghiên cứu thiết kế ở nước ngoài
1.3. Tình hình nghiên cứu thiết kế ở trong nước
1.4. Đối tượng, phạm vi, mục tiêu và nội dung nghiên cứu
1.5. Kết luận chương 1.
Chương 2. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO ĐỘ MỞ VAN CUNG VÀ PHƯƠNG ÁN LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bị đo độ mở van cung
2.2. Tính toán độ mở cửa van cung
2.3. Lựa chọn phương án lập trình điều khiển
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3. NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM HIỂN THỊ ĐỘ MỞ VAN CUNG, KẾT NỐI VÀ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
3.1. Lựa chọn thiết bị điều khiển.
3.2. Chương trình tính toán đo độ mở van cung
3.3. Kết luận chương 3
Chương 4. KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
4.1. Quy trình khảo nghiệm mô hình đo độ mở van cung và điều khiển tự động
4.2. Các bước tiến hành thử nghiệm và các kết quả đạt được
Chương 5. CÁC KẾT LUẬN
CÁC PHỤ LỤC
- Tài liệu tham khảo
- Phần mềm điều khiển
- Bản vẽ thiết kế
- Biên bản họp hội đồng KHCN
[/tomtat]

Bài viết liên quan