[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm nước mặt vùng hạ lưu sông Hàn bằng mô hình toán thủy lực

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm nước mặt vùng hạ lưu sông Hàn bằng mô hình toán thủy lực
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CƯU
1.1. Đặc điểm tự nhiên.
1.2. Tình hình dân sinh kinh tế, xã hội và khai thác sử dụng nước mặt.
Chương 2: TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN Ô NHIỄM NƯỚC MẶT
2.1. Tổng quan về nghiên cứu ô nhiễm nước mặt.
2.2. Giới thiệu một số mô hình toán tính ảnh hưởng truyền mặn, ô nhiễm.
2.3. Đề xuất mô hình toán tính ảnh hưởng quá trình truyền mặn, ô nhiễm trên sông Hàn.
Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TÍNH TOÁN Ô NHIỄM NƯỚC MẶT
3.1. Mô hình toán của chương trình Hec-Ras 4.0.
3.2. Phương hướng giải hệ phương trình chuyển động chảy không ổn định trong Hec-Ras.
Chương 4: TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO Ô NHIỄM VÙNG HẠ LƯU SÔNG HÀN
4.1. Các số liệu được sử dụng, điều kiện biên.
4.2. Nội dung tính toán.
4.3. Kết quả tính toán.
4.4. Tính toán lan truyền ô nhiễm trên sông Hàn.
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan