[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh mờ lai sử dụng hệ thống tùy động vị trí

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh mờ lai sử dụng hệ thống tùy động vị trí
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Ứng dụng của hệ thống tùy động vị trí.
1.2. Cấu tạo nguyên lý làm việc của hệ thống tùy động vị trí.
1.3. So sánh hệ thống tùy động vị trí với hệ thống điều tốc.
1.4. Phân loại hệ thống tùy động vị trí.
1.5. Đo kiểm vị trí.
Chương 2: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
2.1. Tổng quan về thiết bị nâng.
2.2. Phân tích sai số trạng thái ổn định.
2.3. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển máy nâng.
2.4. Tổng hợp hệ điều khiển Ri, Rω, Rφ.
2.5. Tính phi tuyến của bộ điều khiển vị trí.
2.6. Tính toán các thông số và mô phỏng hệ tùy động vị trí khi sử dụng bộ điều khiển PID.
Chương 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI
3.1. Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ.
3.2. Nguyên lý điều khiển mờ.
3.3. Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ.
3.4. Các bộ điều khiển mờ.
3.5. Tổng hợp hệ thống với bộ điều khiển mờ lai cascade cho mạch vòng vị trị.
3.6. Mô phỏng hệ tùy động vị trí khi có bộ điều khiển mờ.
3.7. So sánh kết quả giữa 2 phương pháp PID và mờ lai cascade.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan