[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm công nghiệp năng suất cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm công nghiệp năng suất cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nuôi tôm ở trên thế giới.
1.2. Tình trạng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ở Việt Nam.
1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm vi sinh.
1.4. Một số đặc điểm vi sinh vật có ứng dụng trong sản xuất chế phẩm.
1.5. Một số công nghệ liên quan đến việc sản xuất chế phẩm.
Chương 2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vi sinh vật và điều kiện nuôi cấy.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Phương pháp phân tích.
2.4. Các phương pháp tạo chế phẩm.
2.5. Phương pháp nghiên cứu bệnh tôm.
2.6. Phương pháp phân tích thống kê số liệu.
2.7. Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm.
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Phân lập, tuyển chọn chủng giống vi sinh vật thích hợp.
3.2. Nghiên cứu và định tên các chủng vi sinh vật tuyển chọn.
3.3. Nghiên cứu điều kiện lên men phòng thí nghiệm.
3.4. Nghiên cứu lên men trên thiết bị lên men quy mô 14 lit.
3.5. Nghiên cứu điều kiện thu hồi sinh khối.
3.6. Tiến hành lên men và thu hồi quy mô thực nghiệm.
3.7. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm.
3.8. Xây dựng quy trình áp dụng và tiêu chuẩn hoá chế phẩm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan