[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp cồn xăng tối ưu cho xe gắn máy động cơ 4 kỳ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
I. Tổng quan về tình hình sự dụng cồn làm nguyên liệu.
II. Tính cấp thiết của đề tài.
III. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.
IV. Kết luận.
Chương 2: NGUYÊN CỨU LÝ THUYẾT
I. Tính chất của nhiên liệu cồn xăng.
II. Tính toán lý thuyết cho thiết kế hệ thống cấp nhiên liệu.
III. Thiết kế hệ thống cung cấp hỗn hợp cồn xăng cho xe gắn máy Haesun F14.
IV. Kết luận.
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
I. Thực nghiệm trên đường.
II. Nghiên cứu thực nghiệm trên băng thử.
III. Thử nghiệm hao mòn.
IV. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan