[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích các nguyên tố quí hiếm Nb, Ta, V trong quặng titan gốc bằng phương pháp quang phổ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích các nguyên tố quí hiếm Nb, Ta, V trong quặng titan gốc bằng phương pháp quang phổ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.2.1 Nghiên cứu trong nước
1.2.2 Nghiên cứu ngoài nước
1.2.3 Nhận xét chung
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp nghiên cứu
2.2 Mẫu nghiên cứu
2.3 Hoá chất, dụng cụ và thiết bị cho nghiên cứu
2.4 Công tác phân tích
Chương 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.1 Khảo sát điều kiện cho quá trình phân hủy mẫu
3.1.1 Khảo sát tỷ lệ chất chảy và mẫu
3.1.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ
3.1.3 Ảnh hưởng của thời gian phân hủy
3.2 Sơ đồ công đoạn phân tích
3.3 Nghiên cứu phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma (PXNT) xác định hàm lượng V, Nb và Ta.
3.3.1 Khảo sát điều kiện cho phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma (PXNT) xác định hàm lượng V, Nb và Ta.
3.3.1.1 Vạch phát xạ
3.3.1.2 Khảo sát lưu lượng khí argon
3.3.1.3 Ảnh hưởng của loaị axit và nồng độ
3.3.1.4 Khảo sát phạm vi tuyến tính
3.3.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng khác
3.3.2 Quy trình xác định hàm lượng vanadi, niobi và tantan bằng phương pháp quang phổ phát xạ ICP
3.3.2.1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
3.3.2.2 Nguyên tắc
3.3.2.3 Thuốc thử
3.3.2.4 Thiết bị, dụng cụ
3.3.2.5 Cách tiến hành
3.3.2.6 Phép đo phổ
3.3.2.7 Biểu diễn kết quả
3.3.3 Kết quả xác định hàm lượng các nguyên tố
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Dự kiến hiệu quả kinh tế khi áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất
4.2 Dự kiến hình thức áp dụng kết quả nghiên cứu
4.3 Dự kiến địa chỉ áp dụng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan