[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng đường cong chuẩn cho phép xác định pha định lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng đường cong chuẩn cho phép xác định pha định lượng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH PHA ĐỊNH LƯỢNG
I. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng phân tích pha định lượng
1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
II. Sự cần thiết của đề tài
III. Mục tiêu của đề tài
Chương II: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHA ĐỊNH LƯỢNG BẰNG NHIỄU XẠ TIA RƠNGHEN
I. Cơ sở lý thuyết
1. Sự xuất hiện của tia X
2. Bản chất của tia X
3. Sự tương tác của X với vật chất
II. Nguyên lý cấu tạo phổ kế Rơnghen
1. Nguyên lý
2. Cấu tạo
III. Cơ sở chung của phương pháp
1. Phương pháp so sánh trực tiếp cường độ của các pha
2. Phương pháp mẫu chuẩn trong
3. Phương pháp mẫu chuẩn ngoài
4. Phương pháp cặp vạch tương đương
Chương III: THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG CONG CHUẨN CHO PHÉP XÁC ĐỊNH PHA ĐỊNH LƯỢNG
I. Phương pháp nghiên cứu
II. Thiết bị nghiên cứu
1. Máy phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia Rơnghen
2. Cân phân tích
3. Máy trộn mẫu
III. Quy trình xây dựng đường cong chuẩn
1. Chuẩn bị mẫu
2. Quét phổ
3. Quy trình xây dựng đường cong chuẩn
4. Cách thực hiện phép phân tích định lượng
5. Quy trình xây dựng đường cong chuẩn cho phân tích định lượng một số pha cụ thể
5.1. Quy trình xây dựng đường cong chuẩn cho phân tích định lượng pha Cellulose trong bông
5.2. Quy trình xây dựng đường cong chuẩn cho phân tích định lượng pha ZnO trong lớp phủ Zn
IV. Nhận xét
Chương IV: KẾT LUẬN CHUNG
I. Nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu
II. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan