[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân bố Anopheles và vec-tơ sốt rét tại một số sinh cảnh rừng hiện nay ở miền Bắc Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân bố Anopheles và vec-tơ sốt rét tại một số sinh cảnh rừng hiện nay ở miền Bắc Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
Phần A: TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
Phần B: NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan tới đề tài.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan tới đề tài.
3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thời gian và địa điểm.
3.2. Phương pháp nghiên cứu.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thành phần loài và phân bố Anopheles.
4.2. Kết quả điều tra Anopheles và véc-tơ sốt rét ở một số sinh cảnh.
4.3. Phân bố véc-tơ chính An.dirus và An.minimus s.l.
4.4. Ảnh hưởng của sự thay đổi sinh cảnh rừng ở Cò Bá (Chiềng Yên, Mộc Châu, Sơn La) và Na Năng (Bản Cầm, Bảo Thắng, Lào Cai) tới các quần thể muỗi Anopheles và véc-tơ sốt rét.
5. BÀN LUẬN
5.1. Phân bố Anopheles.
5.2. Phân bố véc-tơ sốt rét.
6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
8. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan