[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng
MỤC LỤC
BẢNG VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG THÔN
1.1. Thị trường tín dụng nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
1.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới phát triển thị trường tín dụng nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.
1.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường tín dụng nông thôn của một số nước châu Á và bài học đối với Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
2.1. Tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và sự cần thiết khách quan phải đẩy mạnh phát triển thị trường tín dụng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
2.2. Thực trạng phát triển thị trường tín dụng nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng những năm qua.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN GÓP PHẦN ĐẨY NHANH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
3.1. Phương hướng cơ bản phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường tín dụng nông thôn góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan