[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế và toàn cầu hoá

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế và toàn cầu hoá
MỤC LỤC
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất: TOÀN CẦU HOÁ, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1.1. Khái niệm, bản chất của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
1.1.1. Quan niệm về toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
1.1.2. Các yếu tố chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
1.1.3. Quá trình phát triển của toàn cầu hoá kinh tế
1.2. Tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế - xã hội
1.2.1. Tác động đến tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô
1.2.2. Tác động đến phát triển kinh tế thị trường
1.2.3. Tác động đối với việc làm, thu nhập và đói nghèo.
1.2.4. Tác động đối với các vấn đề chính trị, văn hoá
1.2.5. Tác động đến môi trường tự nhiên
1.2.6. Tác động đối với các nước đang phát triển
1.2.7. Toàn cầu hoá và chủ nghĩa xã hội
1.3. KINH NGHIệM CủA MộT Số QUốC GIA TRONG VIệC NắM BắT CƠ HộI CủA toàn cầu hoá Và hội nhập kinh tế QUốC Tế để phát triển kinh tế
1.3.1. Kinh nghiệm hội nhập của các nước
1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm
Phần thứ hai: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
2.1. Những chủ trương, chính sách đổi mới nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong điều kiện Toàn Cầu Hoá và Hội Nhập Kinh tế quốc tế
2.1.1. Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế hàng hoá theo định hướng thị trường
2.1.2. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1.3. Đổi mới chính sách kinh tế đối ngoại và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế
2.2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đến phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta
2.2.1. Quá trình thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập của nước ta trong thời gian qua
2.2.2. Thành tựu hội nhập kinh tế quốc tế
2.2.3. Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua
2.3. Thực trạng cải cách chính sách và thể chế kinh tế thị trường nhằm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua
2.3.1. Hoàn thiện cơ chế thị trường đáp ứng yêu cầu mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế
2.3.2. Hạn chế phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh đối với các chủ thể kinh tế
2.3.3. Nâng cao năng lực thể chế trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.3.4. Chính sách xã hội, môi trường
2.4. Đánh giá chung về quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa theo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua
2.4.1. Mặt được
2.4.2. Mặt hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân hạn chế
Phần thứ ba: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
3.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước
3.1.1. Bối cảnh quốc tế
3.1.2. Bối cảnh trong nước
3.1.3. Dự báo một số tác động của hội nhập kinh tế đối với phát triển kinh tế Việt Nam
3.2. Quan điểm và định hướng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
3.2.1. Quan điểm
3.2.2. Một số định hướng
3.3. Một số giải pháp đẩy mạnh hội nhập nhằm phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở việt nam.
3.3.1. Hoàn thiện khung khổ pháp luật nước ta phù hợp với chuẩn mực quốc tế và đặc thù kinh tế, xã hội của Việt Nam
3.3.2. Xây dựng đồng bộ các yếu tố thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh
3.3.3. Đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao tính chủ động, hiệu quả và khả năng cạnh tranh
3.3.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện môi trường đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
3.3.5. Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ
3.3.6. Chủ động và tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại
3.3.7. Xử lý các vấn đề xã hội, môi trường
3.3.8. Bảo đảm an ninh quốc gia
3.3.9. Cải cách hành chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan