[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.1 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.1.1 Khái niệm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội
1.1.2 Đặc điểm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội
1.1.3 Các loại hình dịch vụ bảo hiểm xã hội
1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH
1.2.1 Nội dung phát triển dịch vụ BHXH
1.2.2 Tiêu chí phản ánh phát triển dịch vụ BHXH
1.3 CÁC YẾU TỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH
1.3.1 ý thức của người lao động và người sử dụng lao động
1.3.2 Thể chế chính sách về bảo hiểm xã hội
1.3.3 Thu nhập của người lao động
1.3.4 Cơ chế tài chính
1.3.5 Công tác tổ chức và đội ngủ cán bộ
1.3.6 Vai trò của Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội
Kết luận chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BHXH QUA CÁC GIAI ĐOẠN
2.1.1 Hoạt động Bảo hiểm xã hội trước năm 1995
2.1.2 Hoạt động Bảo hiểm xã hội sau năm 1995
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
2.2.1 Dịch vụ bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2.2.2 Dịch vụ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2.2.3 Thực trạng Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2.3 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH
2.3.1 Ý thức của người lao động và người sử dụng lao động
2.3.2 Thu nhập của người lao động
2.3.3 Thể chế chính sách về các dịch vụ bảo hiểm xã hội
2.3.4 Cơ chế tài chính
2.3.5 Công tác tổ chức và đội ngủ cán bộ
2.4 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY
2.4.1 Những hạn chế chủ yếu
2.4.2 Nguyên nhân của những hạn chế
Kết luận chương 2
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NGÃI
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển dịch vụ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
3.1.2 Quan điểm chỉ đạo phát triển dịch vụ Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam đến năm 2020
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện văn bản pháp lý về phát triển dịch vụ BHXH
3.2.2 Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia dịch vụ BHXH
3.2.3 Giải pháp đa dạng mở rộng các dịch vụ BHXH
3.2.4 Giải pháp mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ BHXH
3.2.5 Các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội
3.2.6 Sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong việc phát triển dịch vụ BHXH
3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm pháp luật BHXH
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan