[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1.1. Khái niệm về phát triển kinh tế.
1.2. Nội dung và chỉ tiêu phát triển kinh tế địa phương.
1.3. Các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế.
1.4. Kinh nghiệm phát triển kinh tế.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HUYỆN MINH LOANG TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Thực trạng phát triển kinh tế của huyện.
2.2. Tình hình xã hội trong quá trình phát triển.
2.3. Tình hình huy động và sử dụng các nguồn lực.
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của huyện.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN
3.1. Các căn cứ để đề xuất.
3.2. Phương hướng phát triển.
3.3. Các giải pháp.
3.3.1. Nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
3.3.2. Hoàn thiện chính sách phát triển.
3.3.3. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển.
3.3.4. Nhóm giải pháp cải thiện vấn đề xã hội.
3.3.5. Giải quyết tốt vấn đề môi trường.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan