[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế tư nhân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế tư nhân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
1.1. Tổng quan về phát triển kinh tế tư nhân.
1.2. Nội dung của phát triển kinh tế tư nhân.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân.
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân của thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua.
3.3. Nguyên nhân làm chậm sự phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TAM KỲ THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ tiền đề để xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp.
3.2.1. Phát triển số lượng các doanh nghiệp.
3.2.2. Gia tăng các nhân tố nguồn lực.
3.2.3. Đẩy mạnh các hình thức liên kết.
3.2.4. Phát triển thị trường.
3.2.5. Mở rộng hoạt động cung ứng thông tin cho các doanh nghiệp.
3.2.6. Tăng kết quả kinh doanh.
3.2.7. Hoàn thiện môi trường pháp lý đối với KTTN.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan