[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1.1. Khái niệm về trang trại, kinh tế trang trại
1.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại
1.1.3. Các loại hình trang trại [17]
1.1.4. Vai trò của kinh tế trang trại
1.1.5. Chỉ tiêu để xác định kinh tế trang trại
1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.2.1 Khái niệm về phát triển kinh tế trang trại
1.2.2. Các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế trang trại
1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế trang trại
1.3. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.4. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
1.4.1. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
1.4.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
2.2.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN HOÀI NHƠN
2.2.1. Số lượng các loại hình kinh tế trang trại
2.2.2. Tình hình phân bố các loại hình trang trại
2.2.3. Về quy mô các nguồn lực sản xuất của trang trại
2.2.4. Về quy mô, trình độ sản xuất hàng hoá của trang trại
2.2.5. Về thu nhập của trang trại
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI HUYỆN HOÀI NHƠN
2.3.1. Thực trạng huy động và sử dụng các nguồn lực đầu vào sản xuất kinh doanh của trang trại
2.3.2. Thực trạng giải quyết đầu ra cho hàng hoá nông sản của trang trại
2.4. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
2.4.1. Những mặt tích cực
2.4.2. Những khó khăn, hạn chế tác động đến sự phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.1. QUAN ĐIỂM CHUNG
3.2. NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN VIỆC PHÂN TÍCH CƠ HỘI-ĐE DOẠ VÀ ĐIỂM MẠNH-ĐIỂM YẾU
3.4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
3.4.1. Giải pháp chung
3.4.2. Giải pháp cụ thể cho loại hình kinh tế trang trại
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan