[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Dung Quất

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế Dung Quất
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA
1.1. Khái niệm, vài trò của PTNNL.
1.2. Nội dung PTNNL trong các khu kinh tế.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến PTNNL trong KKT.
1.4. Kinh nghiệm về PTNNL trong điều kiện toàn cầu hóa.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Đặc điểm, tình hình phát triển của khu kinh tế Dung Quất.
2.2. Thực trạng PTNNL tại KKT Dung Quất.
Chương 3: GIẢI PHÁP PTNNL PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KKT DUNG QUẤT ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020
3.1. Một số cơ sở tiền đề cho việc đề xuất giải pháp.
3.1.1. Định hướng phát triển KKT Dung Quất đến năm 2020.
3.1.2. Dự báo nhu cầu NNL của KKT Dung Quất đến năm 2015.
3.2. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho KKT Dung Quất.
3.2.1. Về số lượng NNL.
3.2.2. Về nâng cao chất lượng NNL.
3.2.3. Về cơ cấu NNL.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan