[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2010-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2010-2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Một số khái niệm về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực
1.2 Nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
1.4 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA
2.1 Đặc điểm tình hình của Khu kinh tế mở Chu Lai ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Khu kinh tế mở Chu Lai
2.3 Đánh giá kết quả phát triển nguồn nhân lực ở Khu kinh tế mở Chu Lai
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
3.1 Những căn cứ để xác định phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian tới
3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2010 - 2020
3.3 Kiến nghị đối với chính phủ, các bộ ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Nam
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan