[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Nguồn nhân lực và phát triển NNL.
1.2. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.
1.4. Một số kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực các DTTS tại Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DTTS TỈNH KON TUM
2.1. Đặc điểm cơ bản của tỉnh Kon Tum ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực DTTS.
2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.
2.3. Nguyên nhân của thực trạng phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số nói trên.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DTTS TỈNH KON TUM THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ của việc xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp cụ thể.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan