[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Têh tỉnh Lâm Đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Têh tỉnh Lâm Đồng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1 Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
1.2 Phát triển nông nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp
1.4 Bài học kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠ TẺH
2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
2.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Đạ Tẻh
2.3 Đánh giá chung về thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠ TẺH
3.1 Định hướng phát triển kinh tế, xã hội huyện Đạ Tẻh
3.2 Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
3.3 Một số giải pháp về phát triển nông nghiệp ở Đạ Tẻh
3.3.1 Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển
3.3.2 Giải pháp về thị trường cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá
3.3.3 Giải pháp khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.3.4 Giải pháp xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn
3.3.5 Giải pháp về hệ thống chính sách
3.3.6 Các giải pháp về tổ chức sản xuất
3.3.7 Giải pháp về bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan