[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề lý luận về nông nghiệp.
1.2. Nội dung của phát triển nông nghiệp.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
1.4. Hoạt động của hệ thống cung ứng dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.
15. Một số kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số địa phương miền núi Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ THIỆN
2.1. Tình hình ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp huyện Phú Thiện.
2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Thiện.
2.3. Thực trạng của hệ thống cung ứng dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.
2.4. Nguyên nhân thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Phú Thiện.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN PHÚ THIỆN
3.1. Cơ sở quan điểm cho việc xây dựng các giải pháp.
3.2. Các giải pháp triển nông nghiệp huyện Phú Thiện.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan