[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý danh mục bất động sản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý danh mục bất động sản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Các khái niệm liên quan đến đầu tư bất động sản.
1.2. Khái quát về quản lý danh mục dự án bất động sản đầu tư.
1.3. Quá trình quản lý danh mục đầu tư.
Chương 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.2. Chiến lược và mục tiêu phát triển của Công ty đến năm 2015.
2.3. Danh mục các dự án phát triển bất động sản đầu tư đến năm 2015.
2.4. Thực trạng quá trình triển khai đầu tư và xây dựng các dự án bất động sản tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.5. Đánh giá tình hình thực hiện quản lý danh mục các dự án bất động sản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
2.6. Đánh giá các yếu tố của quá trình quản trị nội bộ hỗ trợ cho việc quản lý danh mục dự án bất động sản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
3.1. Xác định phạm vi của quản lý danh mục dự án bất động sản đầu tư trong hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
3.2. Xây dựng quy trình quản lý danh mục dự án bất động sản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
3.3. Kiến nghị và đề xuất về nguồn lực phục vụ trực tiếp cho việc quản lý danh mục bất động sản đầu tự tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung.
3.4. Một số kiến nghị khác.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan