[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động dạy học tại trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II - Bộ Y tế

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động dạy học tại trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II - Bộ Y tế
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý HĐDH.
1.2. Các khái niệm chính của đề tài.
1.3. Trường Cao đằng trong hệ thống giá dục quốc dân.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng.
1.5. Những nội dung quản lý HĐDH ở trường Cao đẳng.
1.6. Hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động dạy học.
Tiểu kết Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II – BỘ Y TẾ
2.1. Khái quát về quá trình nghiên cứu.
2.2. Tình hình kinh tế xã hội và Giáo dục – Đào tạo thành phố Đà Nẵng và trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II – Bộ y tế.
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II – Bộ y tế.
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II – Bộ y tế.
Tiểu kết Chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II – BỘ Y TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Các nguyên tắc xác lập biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II – Bộ y tế.
3.3. Kiểm chứng sự nhận thức về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp.
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan