[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng.
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng.
1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro một số nước trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Quảng Ngãi.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng.
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
3.2.1. Tổ chức lại bộ máy tổ chức tín dụng theo hướng nâng cao vai trò và tính độc lập của quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ hữu hiệu việc xây dựng và áp dụng các công cụ của quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.3. Tăng cường công tác dự báo rủi ro thông qua việc triển khai hữu hiệu các công cụ nhận diện và đo lường rủi ro.
3.2.4. Tăng cường kiểm soát nội bộ và quản lý nợ vay đảm bảo công tác kiểm soát rủi ro hiệu quả.
3.2.5. Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong trích lập quỹ dự phòng theo phân loại nợ.
3.2.6. Linh hoạt sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan