[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.
1.3. Các chuẩn mực về đảm bảo an toàn trong quản trị rủi ro tín dụng.
1.4. Các công cụ tài trợ rủi ro tín dụng.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA (2006 - 2009)
2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng (từ năm 2006 - 2009).
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Hoạch định mục tiêu, chiến lược quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng.
3.2. Một số giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.1. Đổi mới công tác tổ chức và dự báo, nhận diện RRTD.
3.2.2. Hoàn thiện qui trình quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.3. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.4. Các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng.
3.2.5. Giải pháp về quản lý Nhà Nước và chế tài để hạn chế rủi ro tín dụng.
3.2.6. Những điều kiện để đảm bảo thực hiện các giải pháp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan