[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại công ty cổ phần kim khí miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại công ty cổ phần kim khí miền Trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
1.1.1 Sự cần thiết kiểm soát nội bộ
1.1.2 Khái niệm kiểm soát nội bộ
1.1.3 Mục tiêu cơ bản của kiểm soát nội bộ
1.1.4 Các nhân tố chủ yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.5 Hạn chế của kiểm soát nội bộ
1.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Chức năng cơ bản của chu trình bán hàng và thu tiền
1.2.2 Các chứng từ và sổ sách kế toán liên quan đến chu trình bán hàng - thu tiền
1.2.3 Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty
2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
2.2.1 Môi trường kiểm soát
2.2.2 Hệ thống kế toán
2.2.3 Thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty
2.2.4 Những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần kim khí Miền Trung
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
3.1 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần kim khí Miền Trung
3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần kim Khí Miền Trung
3.2.1 Hoàn thiện môi trường kiểm soát
3.2.2 Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần kim khí Miền Trung
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan