[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán trong doanh nghiệp.
1.3. Tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán.
1.4. Thủ tục KSNB chu trình mua hàng và thanh toán.
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
2.3. Thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
2.4. Đánh giá về công tác kiểm soát nội chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
Chương 3: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NAM
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường KSNB đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan