[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thi tiền thu cước viễn thông tại công ty TNHH một thành viên điện lực Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thi tiền thu cước viễn thông tại công ty TNHH một thành viên điện lực Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH THU VÀ TIỀN THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ.
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH THU VÀ TIỀN THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
2.2. Giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng kiểm soát nội bộ doanh thu và tiền thu cước viễn thông tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI DOANH THU VÀ TIỀN THU CƯỚC VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu cước viễn thông tại Công ty.
3.2. Một số giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu cước viễn thông tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu cước viễn thông tại Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan