[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền trung

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền trung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ trong NHTM.
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng NHTM.
Kết luận Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG
2.1. Khái quát tình hình hoạt động tại các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tại các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung.
2.3. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung.
2.4. Nhận xét về công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung.
Kết luận Chương 2
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH NHNo&PTNT KHU VỰC MIỀN TRUNG
3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung.
3.2. Một số giải pháp tăng cường công tác KSNB đối với hoạt động tín dụng.
3.3. Những kiến nghị.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan