[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn thôn của doanh nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tái tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn thôn của doanh nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5.1. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)
1.5.2. Nghiên cứu chính thức (định lượng)
1.6. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU
1.7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH
2.1.1. Khái niệm phiên chợ Hàng việt về nông thôn
2.1.2. Giới thiêu sơ lược về phiên chợ Hàng Việt Về nông thôn
2.1.3. Đối tượng doanh nghiệp tham gia phiên chợ HVVNT
2.1.4. Giới thiệu sơ lược về đơn vị tổ chức phiên chợ HVVNT - Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA)
2.2. LÝ THUYẾT HÀNH VI MUA CỦA TỔ CHỨC
2.3. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
2.4. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.4.1. Một số nghiên cứu trên thế giới về ý định tái mua trong lĩnh vực dịch vụ B2B
2.4.2. Một số nghiên cứu trên thế giới về lĩnh vực hội chợ, triển lãm
2.4.3. Các đề tài nghiên cứu về hội chợ, triển lãm tại Việt Nam
2.5. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.6. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
2.7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
2.7.1. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh sau khi thực hiện nghiên cứu định tính
2.7.2. Mô tả các biến nghiên cứu
2.8. CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
2.9. TÓM TẮT CHƯƠNG
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.2. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)
3.1.3. Nghiên cứu chính thức (định lượng)
3.2. XÂY DỰNG THANG ĐO
3.3. THANG ĐO NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC
3.4. MẪU NGHIÊN CỨU
3.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
3.6. TÓM TẮT CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU
4.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN
4.3. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THANG ĐO
4.3.1. Phân tích độ tin cậy thang đo các biến độc lập
4.3.2. Phân tích độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc
4.4. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA ĐỐI VỚI CÁC THANG ĐO
4.4.1. Phân tích nhân tố EFA đối với thang đo biến độc lập
4.4.2. Phân tích nhân tố EFA đối với thang đo các biến phụ thuộc
4.5. ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH
4.6. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY
4.6.1. Phân tích tương quan
4.6.2. Phân tích hồi quy
4.7. TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Xem xét chi phí tham gia phiên chợ
5.2.2. Tăng cường lợi ích doanh nghiệp nhận được
5.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ của Ban tổ chức
5.3. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
5.3.1. Hạn chế
5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan