[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Biovet đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt tại trại lợn ngoại xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Biovet đến khả năng sinh trưởng của lợn thịt tại trại lợn ngoại xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy tiêu hoá và sinh lý tiêu hoá của lợn
2.1.2. Cơ sở khoa học của sự sinh trưởng ở lợn thịt
2.1.3. Vài nét giới thiệu về chế phẩm Biovet
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiên cứu
3.4.3. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất
4.1.2. Kết quả phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Ảnh hưởng của BioVet đến khả năng sinh trưởng của lợn thí nghiệm
4.2.2. Ảnh hưởng của BioVet đến khả năng thu nhận thức ăn của lợn thí nghiệm
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan